domingo, 3 de marzo de 2019

MATRÍCULA NOS CENTROS EDUCATIVOS GALEGOS.Dende o día 1 de marzo e ata o 20 iniciase o prazo de solicitude de admisión nos centros educativos,
é neste momento no que que o alumnado con diabetes tipo I pode solicitar a praza de necesidades
específicas de apoio educativo (se así o considera a familia), reservanse tres postos escolares por
unidade nos cursos de 4º de educación infantil, 1º de educación primaria e 1º de educación secun-
daria obrigatoria).
O decreto de ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (DECRETO 229/2011, de 7 de decembro), indica no seu Artigo
32 que “enténdese por alumnado con necesidade específica de apoio educativo aquel que requira,
de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por pre-
sentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capaci-
dades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou
de historia escolar.”
As nosas nenas e nenos levan consigo na mochila a diabetes  o cole todos os días, e poden ter nalgún
momento necesidades como: non poden facer un examen en hipoglucemia, ter que comer ou beber
na clase, non facer deporte en hipoglucemia ou cun nivel de hiperglucemia que así o aconselle, sería
tamén desexable evitar o deporte con insulina activa ou xusto antes da comida, non poden estar sos
nunha situación de hipoglucemia ata que recuperen, nos máis cativos alguén ten que estar pendente
de que tome os hidratos para poder remontar unha hipoglucemia,....
Por iso queremos que as familias teñan en conta que na matrícula poden, se así o consideran,
solicitar este tipo de prazas.
En resumo:
No momento no que un alumno/a se matricula nun centro educativo (preferentemente en 4º de
Educación Infantil, 1º de Educación Primaria e 1º de Educación Secundaria) pode solicitar acceder
ao mesmo polas prazas reservadas para necesidades específicas de apoio educativo. A valoración
destas necesidades ten que facelas a Xefatura Territorial da provincia correspondente atendendo
aos informes e documentos que presenten os Departamentos de Orientación dos centros de
ensino. Isto é, as familias cando realizan a matrícula solicitan (se así o desexan) que acceda ao
centro polas prazas de NEAE e achegan todos os informes pertinentes, o Departamento de
Orientación realiza un informe que remite á Xefatura Provincial e é a Xefatura Provincial a que
concede ou non o acceso do alumno/a polas prazas de Necesidade Específica de Apoio Educativo.
PARA CALQUERA DÚBIDA CONTACTADE CON NÓS.

E rematamos cun extracto do texto  do DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula
a atención á diversidade do alumnado:

A diversidade, pois, é unha realidade social, e, polo tanto, unha realidade en cada centro educativo; realidade derivada da singularidade biolóxica,
psicolóxica, social e cultural de cada alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada unha das profesoras e dos profesores,
tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa no seu conxunto. E a resposta educativa a esa diversidade debe
concretarse en cada un dos proxectos educativos, en cada unha das ensinanzas, na coordinación docente, na personalización da educación de cada
unha das alumnas e alumnos, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o que contribúa ao máximo
desenvolvemento persoal e social do alumnado e á súa preparación para convivir e participar, de forma autónoma, nunha sociedade democrática.
Concíbese a atención educativa á diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás
diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o
alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e organizativas que
teñan en conta a pluralidade de todas e cada unha das alumnas e alumnos.
O obxectivo educativo de conseguir que todas as persoas acaden o máximo desenvolvemento persoal e social posible require que se lles facilite
unha educación adaptada ás súas singularidades, que se lles garanta unha igualdade efectiva de oportunidades e que se lles ofrezan os recursos
necesarios, tanto ao alumnado que o precise como aos centros en que se escolariza. E sendo isto necesario para a totalidade do alumnado, máis
nos casos daquel que presenta necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, altas capacidades intelectuais,
incorporación tardía ao sistema educativo ou unhas condicións persoais ou de historia escolar moi desfavorables. A atención deste alumnado,
considerado con necesidade específica de apoio educativo na Lei orgánica 2/2006, de educación, deberá axustarse, entre outros, aos principios de
normalización de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de prevención e de atención personalizada.

En consecuencia, ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de discriminación á hora de organizar a atención educativa do
alumnado, polo que os centros educativos deberán ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais de todas as alumnas e alumnos,
no marco dos principios de normalización e inclusión e desde a consideración da diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto
da sociedade. Xa se recolle no preámbulo da citada Lei orgánica 2/2006, que a educación «é o medio máis adecuado para garantir o exercicio da
cidadanía democrática e un instrumento de mellora da condición humana e da vida colectiva».